Audycja „Wieczorne Polaków rozmowy”

Rozmowa z Prezesem ENSI Maciejem Byczkowskim w audycji „Wieczorne Polaków rozmowy” – Radio dla Ciebie (20.12.2013 r.)

Prowadzący program, redaktor Robert Łuchniak, rozmawiał z Prezesem ENSI o podjętej przez ENSI ART inicjatywie artystycznej „Wszystkie Istoty Ludzkie…”, w ramach której prezentowana jest w Teatrze Polskim im. A. Szyfmana w Warszawie do końca grudnia br., wystawa prac fotograficznych „Prawa Człowieka. Dostrzegam” (autor: Maciej Byczkowski).

Odpowiadając na pytanie prowadzącego program o przyczyny powstania projektu “Wszystkie istoty ludzkie…”  Prezes Maciej Byczkowski  tłumaczył, że inicjatywa została wykreowana, aby rozpowszechniać wiedzę o prawach człowieka. Koncepcja projektu, aby wykorzystać w tym celu  język sztuki, powstała w ENSI ART  – specjalnym dziale European Network Security Institute. Obejmuje ona różne formy ekspresji, wyrazu i przedstawień: koncerty, spektakle, wystawy fotografii oraz projekcje filmów a jej głównym celem jest wywołanie dyskusji o potrzebie, obecności i randze pojęć braterstwa i poszanowania wspólnych praw – czym są te wartości dla społeczeństw, czym są dla każdego obywatela, jak wpływają na postrzeganie zarówno inności jak i wspólnoty. „Projekt „Wszystkie Istoty Ludzkie” opiera się na formach wyrazu przynależnych sztuce ponieważ z natury swojej mają one większą siłę oddziaływania” mówił Prezes ENSI.

Prezes Maciej Byczkowski część swoich wypowiedzi poświęcił przypomnieniu słuchaczom o znaczeniu dokumentu jakim dla społeczeństw obywatelskich jest Deklaracja Praw Człowieka. Jak ważne są zawarte w niej zapisy mówiące o niezbywalnych prawach każdej istoty ludzkiej czyli prawie do życia, wolności, bezpieczeństwa osobistego i nauki; prawie wolności myśli, sumienia i wyznania; prawie wolności opinii i jej wyrażania; prawie ubiegania się o azyl i korzystania z niego w innym kraju w razie prześladowania; zakazie zastraszania, torturowania i stosowania niewolnictwa a także prawie do życia w godziwych warunkach materialnych. Słuchacze RDC mieli także okazję wysłuchać fragmentów Deklaracji odczytanych przez Andrzeja Seweryna. Były to archiwalne fragmenty spektaklu – koncertu „Wszystkie Istoty Ludzkie” na Deklarację, poezję i trio smyczkowe, który został zaprezentowany warszawskiej publiczności 1. grudnia d br. podczas wieczoru inauguracyjnego projektu kulturalno-edukacyjnego „2013. Europejski Rok Obywateli” w Teatrze Polskim im. A. Szyfmana w Warszawie.*

Prowadzący program zwrócił uwagę na wystawę „Prawa Człowieka. Dostrzegam” będącą częścią inicjatywy „Wszystkie istoty ludzkie…”. Prezes Maciej Byczkowski będący jednocześnie autorem zdjęć prezentowanych na wystawie, opowiadając o historii jej powstania tłumaczył, że głównym założeniem wystawy było skłonić jej odbiorców do refleksji czy rzeczywiście zapisy Deklaracji Praw Człowieka są respektowane zgodnie z przesłaniem jej twórców. „Poprzez zestawienie zdjęć z podróży przez różne zakątki ziemi – planety wszystkich istot ludzkich, wyboru zapisów z Deklaracji oraz ważnych pojęć z nich wynikających jak np. Fobia, Demonstracja czy Nieobecność – przypominamy widzom, że istnienie Praw Człowieka jest bezsporne a ich podstawą jest przyrodzona każdej Istocie Ludzkiej godność, zaś Deklaracja jest dokumentem, który głosi ich poszanowanie” podkreślał podczas rozmowy.

Prezes Maciej Byczkowski zaznaczył także, że wybór miejsca na ekspozycję wystawy był nieprzypadkowy: pierwsza prezentacja wystawy została zaplanowana w budynku teatru, ponieważ teatr skupia ludzi otwartych i wrażliwych – po obu stronach sceny.

*W ramach projektu kulturalno-edukacyjnego „2013. Europejski Rok Obywateli” ENSI ART zaprezentowało na deskach Teatru Polskiego swoje dwa projekty realizowane w ramach inicjatywy „Wszystkie Istoty Ludzkie”: wystawę prac fotograficznych Macieja Byczkowskiego „Prawa Człowieka. Dostrzegam” oraz spektakl – koncert „Wszystkie Istoty Ludzkie” na Deklarację, poezję i trio smyczkowe.

Link do programu: Wieczorne Polaków Rozmowy_Radio dla Ciebie

Reklama